RECONAL Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert.

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Linki do zapytań ofertowych:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215283#info

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216022


Informujemy, iż przedsiębiorstwo RECONAL Sp. z o.o. zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ KLUCZOWYM ELEMENTEM ROZWOJU SPÓŁKI RECONAL

Cel główny projektu: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Reconal Sp. z o.o. na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • poszerzenie oferty o wzory fasad segmentowych z unikatowymi wzorami perforacji,
 • poszerzenie oferty o modułowe, samowystarczalne obiekty przeznaczone do przestrzeni zewnętrznych,
 • wdrożenie działań w obrębie innowacji produktowej oraz uruchomienie produkcji nowych innowacyjnych produktów,
  wdrożenie działań w obrębie marki Reconal i nowej marki produktowej (konsumenckiej),
 • wdrożenie innowacji marketingowej,
 • wdrożenie innowacji organizacyjnej,
 • wyodrębnienie przestrzeni produkcyjnej i magazynowej w firmie (innowacja procesowa)
 • wyposażenie ciągu technologicznego produkcji nowych produktów (innowacja technologiczna).

Projekt umożliwił osiągnięcie następujących efektów:

 1. Wdrożenie do oferty wzorów fasad segmentowych z możliwością wyboru unikatowej perforacji i modułowych, samowystarczalnych obiektów wolnostojących.
 2. Re-definiowanie marki własnej Reconal (B2B).
 3. Stworzenie nowej marki produktowej w kategorii premium dla klienta indywidualnego (B2C).
 4. Wdrożenie zmian w obrębie struktury organizacyjnej firmy.
 5. Zmiany i usprawnienia w obrębie procesów.

Osiągnięcie ww. efektów bezpośrednio przełożyło się na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Projekt umożliwił osiągnięcie rezultatów rzeczowych w postaci zakupu 12 szt. środków trwałych i 2 szt. wartości niematerialnych i prawnych.

Realizacja projektu przyniesie również korzyści ekonomiczne, które będą bezpośrednio związane z rezultatami finansowymi tj.

 • przychody ze sprzedaży nowych produktów,
 • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
 • zdobycie nowego rynku, na który zostaną wprowadzone produkty firmy Reconal.

Wartość projektu: 5 342 878.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 579 300.00 PLN