unia_pl


 

Informujemy, iż przedsiębiorstwo RECONAL Sp. z o.o.  realizuje projekt
dofinansowany z Funduszy Europejskich

pt. „Internacjonalizacja firmy RECONAL Sp. z o.o.
poprzez wdrożenie modelu biznesowego”

Program operacyjny „Program Operacyjny Polska Wschodnia”

Oś Priorytetowa „1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”

Działanie „1.2 Internacjonalizacja MŚP”

Cel główny: Celem projektu jest sfinansowanie kosztów realizacji założeń modelu biznesowego, zorientowanych na zbudowanie marki firmy na rynku kanadyjskim.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • Zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego firmy
 • Zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych elementów (w tym usług) niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia
 • Realizacja działań marketingowych oraz komunikacyjnych

Realizacja ww. celów bezpośrednio przełoży się na uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez:

 • wprowadzenia na rynek kanadyjski produktów firmy RECONAL Sp. z o.o
 • zbudowanie sieci odbiorców końcowych
 • nawiązanie współpracy z dystrybutorami wyrobów z kategorii tożsamej z zinternacjonalizowanymi produktami firmy RECONAL Sp. z o.o.
 • zbudowanie międzynarodowej marki podkarpackiej firmy RECONAL Sp. z o.o,
 • zwiększenie zatrudnienia

Realizacja projektu przyniesie również korzyści ekonomiczne, które będą bezpośrednio związane z rezultatami finansowymi tj. wzrost przychodów ze sprzedaży produktów zinternacjonalizowanych.

Wartość projektu: 425 770,26 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 306 326,02 PLN


 

Informujemy, iż przedsiębiorstwo RECONAL Sp. z o.o. zrealizowało projekt w ramach Programu Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Działanie 2.2 POIR – Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.

pt. „Wdrożenie w przedsiębiorstwie RECONAL Sp. z o.o. innowacji procesowej dzięki zastosowaniu technologii Merit ERP by Asseco opartej o autorską technologię MacroBASE

Cel główny: Planowana inwestycja dotyczy wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji procesowej. Celem planowanej inwestycji jest automatyzacja, usprawnienie i efektywniejsze zarządzanie kluczowymi procesami w przedsiębiorstwie RECONAL Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego rozwiązania w postaci technologii Merit ERP by Asseco opartej o autorską technologię MacroBASE w 2022 roku.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • automatyzację procesów związanych bezpośrednio z produkcją i obsługą zamówień,
 • synchronizację harmonogramów produkcji i wysyłki gotowych elementów oraz dostaw
 • zarządzanie procesami produkcyjnymi przedsiębiorstwa w sposób optymalizujący czas wykonywania poszczególnych elementów

Realizacja ww. celów bezpośrednio przełoży się na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Projekt umożliwił osiągnięcie rezultatów rzeczowych w postaci zakupu licencji oprogramowania Merit ERP.

Realizacja projektu przyniesie również korzyści ekonomiczne, które będą bezpośrednio związane z rezultatami finansowymi tj.

 • wzrost przychodów ze sprzedaży nowych produktów, wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
 • szacunkowe zmniejszenie ilości odpadów o 30% po 3 latach od wdrożenia technologii
 • zmniejszenie śladu węglowego budynków powstających przy wykorzystaniu wdrażanej technologii,
 • zmniejszenie zużycia energii poprzez optymalizację procesów produkcyjnych,
 • zmniejszenie ilości dokumentów papierowych w firmie dzięki zastosowaniu terminali pracowniczych

Wartość projektu: 310 206,00 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 252 200,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 176 540,00 PLN

ulotka


 

RECONAL Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert.

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


 

Informujemy, iż przedsiębiorstwo RECONAL Sp. z o.o. zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „Wdrożenie strategii wzorniczej kluczowym elementem rozwoju w przedsiębiorstwie RECONAL Sp. z o.o.

Cel główny projektu: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa RECONAL Sp. z o.o. na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • poszerzenie oferty o wzory fasad segmentowych z unikatowymi wzorami perforacji,
 • poszerzenie oferty o modułowe, samowystarczalne obiekty przeznaczone do przestrzeni zewnętrznych,
 • wdrożenie działań w obrębie innowacji produktowej oraz uruchomienie produkcji nowych innowacyjnych produktów,
  wdrożenie działań w obrębie marki RECONAL i nowej marki produktowej (konsumenckiej),
 • wdrożenie innowacji marketingowej,
 • wdrożenie innowacji organizacyjnej,
 • wyodrębnienie przestrzeni produkcyjnej i magazynowej w firmie (innowacja procesowa)
 • wyposażenie ciągu technologicznego produkcji nowych produktów (innowacja technologiczna).

Projekt umożliwił osiągnięcie następujących efektów:

 1. Wdrożenie do oferty wzorów fasad segmentowych z możliwością wyboru unikatowej perforacji i modułowych, samowystarczalnych obiektów wolnostojących.
 2. Re-definiowanie marki własnej RECONAL (B2B).
 3. Stworzenie nowej marki produktowej w kategorii premium dla klienta indywidualnego (B2C).
 4. Wdrożenie zmian w obrębie struktury organizacyjnej firmy.
 5. Zmiany i usprawnienia w obrębie procesów.

Osiągnięcie ww. efektów bezpośrednio przełożyło się na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Projekt umożliwił osiągnięcie rezultatów rzeczowych w postaci zakupu 12 szt. środków trwałych i 2 szt. wartości niematerialnych i prawnych.

Realizacja projektu przyniesie również korzyści ekonomiczne, które będą bezpośrednio związane z rezultatami finansowymi tj.

 • przychody ze sprzedaży nowych produktów,
 • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
 • zdobycie nowego rynku, na który zostaną wprowadzone produkty firmy RECONAL.

Wartość projektu: 5 342 878.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 579 300.00 PLN